Ліцензійна угода

УВАГА! Перш ніж завантажувати, інсталювати, копіювати або використовувати продукт, 
уважно ознайомтеся з наведеними нижче положеннями й умовами його застосування. 
ЗАВАНТАЖИВШИ, ІНСТАЛЮВАВШИ, СКОПІЮВАВШИ АБО ЗАСТОСУВАВШИ ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИ ПРИЙМАЄТЕ ЦІ ПОЛОЖЕННЯ Й УМОВИ.

Ліцензійна угода щодо програмного забезпечення.

Ця ліцензійна угода щодо програмного забезпечення (далі «Угода»), укладена між 
фізичною особою (далі «Постачальник») і вами, фізичною або юридичною особою (далі 
«Користувач»), надає Вам право використовувати Програмне забезпечення, визначене в 
розділі 1 цієї Угоди. Програмне забезпечення, визначене в розділі 1 цієї Угоди, може бути 
надано на носію даних, надіслано електронною поштою, завантажено з Інтернету, 
серверів 
Постачальника або отримано з інших джерел, відповідно до зазначених нижче умов і 
положень.

ЦЕ УГОДА ПРО ПРАВА КОРИСТУВАЧА, А НЕ ДОГОВІР КУПІВЛІ. Постачальник залишає за 
собою право власності на копію Програмного забезпечення та фізичного носія, на якому 
Програмне забезпечення постачається в товарній упаковці, а також усі інші копії, які 
Користувач має право створювати відповідно до умов цієї Угоди.

Вибравши під час завантаження, інсталяції, копіювання або використання Програмного 
забезпечення варіант «Приймаю», Ви підтверджуєте свою згоду дотримуватись умов і 
положень цієї Угоди. Якщо Ви не погоджуєтеся з усіма положеннями й умовами Угоди, 
виберіть варіант «Не приймаю», скасуйте інсталяцію чи завантаження, знищте або 
поверніть Програмне забезпечення, інсталяційний носій, супровідну документацію.

ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСВІДЧУЄ 
ФАКТ ПРОЧИТАННЯ ВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, РОЗУМІННЯ ЇЇ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ ТА ВАШУ 
ЗГОДУ НА ЇХ ДОТРИМАННЯ.

1. Програмне забезпечення. Термін «Програмне забезпечення» в цій Угоді означає: (i) 
комп'ютерну програму DUAReader, включно з усіма її компонентами; (ii) увесь вміст дисків, 
компакт- і DVD, повідомлень електронної пошти та будь-яких вкладень або інших носіїв, з 
якими надається ця Угода, включно з формою об'єктного коду Програмного 
забезпечення, 
що постачається на носії даних, надається електронною поштою чи завантажується 
через 
Інтернет; (iii) будь-які пояснення в письмовій формі та будь-яка інша документація, 
пов'язана 
із Програмним забезпеченням, насамперед опис Програмного забезпечення, його 
характеристик, властивостей і способу використання, опис операційного середовища, у 
якому використовується Програмне забезпечення, інструкції із застосування або інсталяції 
Програмного забезпечення чи будь-який опис принципів його використання (далі 
«Документація»); (iv) копії Програмного забезпечення, виправлення можливих помилок 
Програмного забезпечення, доповнення до нього, його розширення, змінені версії 
Програмного забезпечення й усі оновлення його компонентів, якщо є, право на 
використання яких надається Постачальником згідно з розділом 3 цієї Угоди. Програмне 
забезпечення постачається виключно як виконуваний об'єктний код.

2. Інсталяція. Програмне забезпечення на носію даних, надіслане електронною поштою, 
завантажене з Інтернету, серверів Постачальника або отримане з інших джерел, 
необхідно 
інсталювати. Ви повинні інсталювати Програмне забезпечення на налаштованому 
належним 
чином комп'ютері, що відповідає принаймні викладеним у Документації вимогам. Спосіб 
інсталяції описано в Документації. Комп'ютерні програми або апаратне забезпечення, які 
можуть негативно впливати на роботу Програмного забезпечення, не має бути 
встановлено 
на комп'ютері, на якому інсталюється Програмне забезпечення.

3. Ліцензія. За умови, що Ви погоджуєтеся дотримуватися положень цієї Угоди, Ви 
своєчасно вносите плату за використання ліцензії та погоджуєтеся з усіма наведеними тут 
умовами та положеннями, Постачальник надає Вам указані права («Ліцензія»).
а) Інсталяція та використання. Вам надається невиняткове та непередаване право 
інсталювати Програмне забезпечення на жорсткому диску комп'ютера або іншому носії для 
постійного зберігання даних, інсталяції та збереження Програмного забезпечення в пам'яті 
комп'ютерної системи, а також застосовувати, зберігати й відображати Програмне 
забезпечення.
б) Застереження щодо кількості ліцензій. Право використання Програмного забезпечення 
обумовлюється кількістю Користувачів. Наведена нижче інформація стосується одного 
Користувача: (і) інсталяція Програмного забезпечення на одній комп'ютерній системі. 
Ліцензія необхідна лише для одного комп'ютера. Забороняється одночасно 
використовувати 
одну й ту саму Ліцензію на кількох комп'ютерах.
в) Термін дії ліцензії. Право використання Програмного забезпечення не обмежено в часі.
г) НДП та ПРОБНА ВЕРСІЯ Програмного забезпечення. Програмне забезпечення, що 
визначається як «не для продажу» (НДП), або його ПРОБНА ВЕРСІЯ не підлягає оплаті та 
має використовуватися лише в демонстраційних цілях чи для тестування функцій 
Програмного забезпечення.
д) Припинення дії ліцензії. Дія ліцензії припиняється автоматично, якщо Ви не дотримуєтеся 
положень цієї Угоди, Постачальник має право скасувати Угоду без шкоди для своїх прав 
або судового захисту, що надається Постачальнику в таких випадках. У разі скасування 
Ліцензії Ви повинні негайно видалити, знищити чи повернути за власний кошт Програмне 
забезпечення та всі резервні копії до Постачальника.
е) Оновлення Програмного забезпечення. Постачальник може час від часу випускати 
оновлення Програмного забезпечення (далі «Оновлення»), але не зобов'язаний надавати 
їх. 
Цю функцію активовано у стандартних налаштуваннях Програмного забезпечення; таким 
чином, Оновлення інсталюються автоматично, якщо Користувач не вимкнув відповідну 
функцію.

4. Обмеження прав. Вам забороняється копіювати, розповсюджувати, вилучати 
компоненти 
чи створювати похідні продукти на основі цього Програмного забезпечення. 
Використовуючи Програмне забезпечення, Ви зобов'язуєтеся дотримуватися наведених 
нижче обмежень.
(а) Ви можете створити одну копію Програмного забезпечення на носії для постійного 
збереження даних за умови, що така архівна резервна копія не буде інсталюватися та 
використовуватися на будь-якому іншому комп'ютері. Створення будь-яких інших копій 
Програмного забезпечення вважається підставою для скасування цієї Угоди.
(б) Ви не маєте права використовувати, змінювати, перебудовувати Програмне 
забезпечення, робити його копії або передавати право на використання Програмного 
забезпечення чи його копій будь-яким способом, окрім чітко передбаченого положеннями 
цієї Угоди.
(в) Вам забороняється продавати, надавати в оренду, позичати Програмне забезпечення, 
передавати право на його користування чи використовувати його з комерційною метою.
(г) Ви не маєте права виконувати зворотне проектування, декомпілювати або 
дезасемблювати Програмне забезпечення чи застосувати будь-які інші засоби виявлення 
його вихідного коду, крім випадків, коли таке обмеження прямо заборонене 
законодавством.
(ґ) Ви погоджуєтеся використовувати Програмне забезпечення лише таким способом, що 
відповідає всім застосовним юридичним нормам законодавства, яке регулює його 
застосування, включно з відповідними обмеженнями згідно із законом про авторське право 
й інші права на інтелектуальну власність, але не обмежуючись цим.
(д) Ви даєте свою згоду використовувати Програмне забезпечення та його функції лише 
таким способом, що не обмежує можливостей доступу до них інших кінцевих користувачів. 
Постачальник зберігає за собою право обмежити перелік доступних послуг, що надаються 
окремим кінцевим користувачам, з метою надання своїх послуг максимальній кількості 
кінцевих користувачів. Обмеження переліку доступних послуг також передбачає повну 
заборону на використання будь-яких функцій Програмного забезпечення й видалення 
Даних та інформації із серверів Постачальника або серверів третьої сторони, пов'язаних із 
конкретною функцією Програмного забезпечення.

5. Авторське право. Програмне забезпечення та всі права, включно із правами власності 
та 
відповідними правами на інтелектуальну власність без обмежень, належать  
Постачальнику. Ці права захищено положеннями міжнародного договірного права та всіма 
іншими застосовними законами країни, у якій використовується Програмне забезпечення. 
Структура, організація та код Програмного забезпечення є комерційною таємницею та 
конфіденційною інформацією  Постачальника. Ви не маєте права копіювати Програмне 
забезпечення, за винятком визначених у розділі 4 (а) випадків. Будь-які копії, які 
дозволено 
створювати відповідно до умов цієї Угоди, мають містити такі самі позначки про право 
власності й авторське право, які використано у Програмному забезпеченні. Якщо Ви 
виконуєте зворотне проектування, декомпілюєте чи дезасемблюєте Програмне 
забезпечення або застосовуєте будь-які інші засоби виявлення його вихідного коду, тим 
самим порушуючи умови цієї Угоди, то погоджуєтеся, що будь-яка отримана таким чином 
інформація буде автоматично й безповоротно вважатися належною для передавання 
Постачальнику та цілком належатиме йому з моменту її отримання, незалежно від права 
Постачальника на розірвання цієї Угоди.

6. Захист прав. Постачальник залишає за собою всі права на Програмне забезпечення, за 
винятком тих, що чітко надані Вам як Користувачу Програмного забезпечення відповідно 
до умов цієї Угоди.

7. Багатомовні версії, програмне забезпечення, що постачається на носіях двох типів, 
кілька копій. Якщо Програмне забезпечення підтримує кілька платформ чи мов, або Ви 
одержали кілька копій Програмного забезпечення, Ви не маєте права інсталювати 
Програмне забезпечення на більшій кількості комп'ютерних систем або інші версії ніж ті, на 
які розповсюджується Ліцензія. Вам забороняється продавати, надавати в оренду, 
позичати Програмне забезпечення, укладати договір лізингу, надавати право на 
користування чи передавати версії або копії Програмного забезпечення, що Вами не 
використовуються.

8. Набуття чинності та припинення дії Угоди. Ця Угода набуває чинності з дати 
погодження з 
її умовами. Ви можете припинити дію цієї Угоди, остаточно видаливши, знищивши або 
повернувши за власний кошт Програмне забезпечення, усі резервні копії та всі пов'язані 
матеріали, отримані від Постачальника або його ділових партнерів. Незалежно від способу 
припинення дії цієї Угоди, умови розділів  є чинними без обмежень у часі.

9. ЗАЯВА КОРИСТУВАЧА. ЯК КОРИСТУВАЧ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ СПЕЦІАЛЬНИХ АБО НЕПРЯМИХ 
ГАРАНТІЙ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. НІ 
ПОСТАЧАЛЬНИК РАЗОМ ІЗ ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРАМИ Й ДОЧІРНІМИ КОМПАНІЯМИ, НІ 
ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НЕ НАДАЮТЬ БУДЬ-ЯКИХ ТВЕРДЖЕНЬ АБО 
СПЕЦІАЛЬНИХ ЧИ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ 
ПРОДАЖУ ЧИ КОНКРЕТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АБО ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ПОРУШУЄ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОВАРНІ ЗНАКИ 
ЧИ ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ СТОРІН. ПОСТАЧАЛЬНИК АБО БУДЬ-ЯКА ІНША СТОРОНА НЕ 
НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВАШИМ ВИМОГАМ АБО ВОНО ФУНКЦІОНУВАТИМЕ БЕЗПЕРЕБІЙНО 
ТА БЕЗ ПОМИЛОК. ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИБОРОМ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОТРІБНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, І БЕРЕТЕ НА СЕБЕ 
ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕ, А ТАКОЖ ЗА ІНСТАЛЯЦІЮ, ВИКОРИСТАННЯ ТА 
РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ОТРИМАНІ ВНАСЛІДОК ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

10. Відсутність інших зобов'язань. Ця Угода не створює жодних зобов'язань із боку 
Постачальника та його ліцензіарів, окрім тих, що чітко визначено в цьому документі.

11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНИХ РАМКАХ, 
ВИЗНАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ПОСТАЧАЛЬНИК, 
ЙОГО СПІВРОБІТНИКИ АБО ЛІЦЕНЗІАРИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ 
ВТРАЧЕНІ ПРИБУТКИ, ДОХОДИ, ЗНИЖЕННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖІВ АБО ВТРАТУ ДАНИХ, 
А ТАКОЖ ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРИДБАННЯМ ЗАПАСНИХ ТОВАРІВ АБО 
ПОСЛУГ, ЗАПОДІЯНУ МАЙНУ ШКОДУ, ОСОБИСТУ ШКОДУ, ПРИПИНЕННЯ 
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТУ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, 
ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, КОМЕРЦІЙНІ, ШТРАФНІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, 
БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ОБУМОВЛЕНІ ДІЄЮ УГОДИ, ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, 
НЕДБАЛІСТЬ АБО ІНШИЙ ФАКТ, ЩО ВИМАГАЄ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ПОСТАЧАЛЬНИКУ, ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРАМ АБО ДОЧІРНІМ 
КОМПАНІЯМ ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ І 
ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВИНЯТКИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, 
АЛЕ ЇЇ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО. ТОБТО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЙОГО 
СПІВРОБІТНИКІВ, ЛІЦЕНЗІАРІВ АБО ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКУ 
ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ЛІЦЕНЗІЮ.

12. Жодна умова цієї Угоди не має порушувати законні права будь-якої сторони, що 
виступає як клієнт, у тих випадках, коли вони їм суперечать.

13. Технічна підтримка. Постачальник або вповноважені нею треті сторони надають 
технічну 
підтримку на власний розсуд без жодних гарантій або заяв. Перед наданням технічної 
підтримки Користувач повинен створити резервні копії всіх поточних даних, програмного 
забезпечення та програмних засобів. Постачальник або вповноважені нею треті сторони 
не 
несуть відповідальності за пошкодження або втрату даних, майна, програмного чи 
апаратного забезпечення, а також комерційні збитки, що виникають унаслідок надання 
технічної підтримки. Постачальник і/або вповноважені нею треті сторони залишають за 
собою право приймати рішення щодо того, чи належить проблема до обсягу послуг, які 
надаються в рамках технічної підтримки. Постачальник залишає за собою право на 
власний 
розсуд приймати рішення щодо відмови в наданні технічної підтримки, її призупинення чи 
скасування.

14. Передача Ліцензії. Програмне забезпечення може передаватися з однієї комп'ютерної 
системи на іншу, якщо такі дії не суперечать умовам Угоди. За умови дотримання 
положень 
Угоди Користувач має право остаточної передачі Ліцензії та всіх прав, що виникають 
унаслідок укладання цієї Угоди, іншому Користувачеві за згоди Постачальника, якщо (i) 
вихідний Користувач не зберігає жодних копій Програмного забезпечення; (іі) виконується 
пряма передача прав, наприклад, від вихідного Користувача до нового; (ііі) новий 
Користувач 
приймає від вихідного всі права, що надаються відповідно до умов цієї Угоди; (iv) вихідний 
Користувач надає новому документацію, що дозволяє підтвердити автентичність 
Програмного забезпечення відповідно до розділу 15.

15. Підтвердження автентичності ПЗ. Кінцевий користувач може підтвердити своє право 
застосовувати Програмне забезпечення одним із таких способів: 1) за допомогою 
ліцензійного сертифіката, наданого Постачальником або вповноваженою ним третьою 
особою; 2) за допомогою ліцензійної угоди в письмовій формі (якщо така укладалася); 3) 
надавши надісланий Постачальником електронний лист із ліцензійними даними (ліцензійний 
ключ).

16. Інформація про Кінцевого користувача та захист прав. Як Кінцевий користувач Ви 
дозволяєте Постачальнику передавати, обробляти й зберігати дані, які допомагають 
ідентифікувати Вас. Ви погоджуєтеся на те, щоб Постачальник використовував власні 
засоби, щоб перевірити, чи використовуєте Ви ПЗ відповідно до положень цієї Угоди. Після 
укладання цієї Угоди Постачальник або його бізнес-партнери матимуть право передавати, 
обробляти й зберігати важливі дані, що ідентифікують Вас, для виставлення рахунків, 
виконання цієї Угоди та передавання сповіщень і/або повідомлень на Ваш комп'ютер. Ви 
погоджуєтесь отримувати повідомлення та сповіщення про продукт, зокрема 
маркетингову 
інформацію. Ви завжди можете відмовитися від передавання таких даних.

17. Примітки. Усі зауваження, Програмне забезпечення та Документацію слід надсилати за 
адресою: admin@idreader.in.ua

18. Загальні положення. Якщо будь-яке з положень цієї Угоди юридично не дійсне або не 
має позовної сили, це не повинно впливати на законність інших положень Угоди. Вони 
повинні залишатися чинними й такими, що мають законну силу, відповідно до 
передбачених 
тут умов. Внесення змін до положень цієї Угоди може виконуватися лише в письмовій 
формі. Засвідчення здійснюється підписом уповноваженого представника Постачальника 
чи особи, якій у прямій формі юридично надано право виконувати такі обов'язки.
Це повна Угода між Вами й Постачальником, що стосується Програмного забезпечення та 
цілком заміняє будь-які попередні подання, обговорення, зобов'язання, зв'язки або 
рекламні матеріали, пов'язані із Програмним забезпеченням.